Anmelden
E-Mail-Adresse

Passwort:
 
Passwort vergessen?  


Jetzt Anmelden

Datum: 02.05.2011
Autor: dream
Views: ( 10542 )

Kommentare (0)
Erste Seite Erste Seite [1] Letzte Seite Letzte Seite  Seiten gesamt (1)


Usame Bin Ladin (1957)


1957'de 54 çocuklu bir babanýn oðlu olarak doðan Usame bin Ladin'in kökü Güney Yemen'de Hadramut. Babasý Muhammed 1930'da geldiði Suudi Arabistan'da hýzla yükseldi ve zamanla Ortadoðu'nun en büyük müteahhitlerinden biri oldu.

1968'de kaza sonucu öldüðünde mirasý 11 milyar dolardý. Oðullarý hep Suud prensleriyle birlikte büyümüþ ve okumuþtu. Genç yaþta Müslüman Kardeþler teþkilatýnýn fikirlerinden etkilenen Usame bin Ladin, 1979 Aralýk ayýnda, arkadaþý, Suudi Gizli Servisi Þefi Prens Turki bin Faysal tarafýndan Pakistan Peþaver'e yollandý. Buradaki kamplarda, baþta Arap ülkeleri olmak üzere dünyanýn dört bir tarafýndaki Ýslamcý gençler birer profesyonel savaþçýya çevriliyordu. Beþ ülkenin birlikte üstlendiði bu projenin sorumluluðu Pakistan Gizli Servisi ISI'deydi, yürütücüsüyse Filistin asýllý Abdullah Azzam'dý. Azzam'a asistanlýk yapan Usame bin Ladin, bizzat savaþtý, hatta Celalabad yakýnlarýnda yaralandý.

1986'da kendi kamplarýný kurdu. Serveti, cömertliði, sade yaþantýsý, karizmasý, savaþtaki cesareti nedeniyle efsaneleþti. Kurumsallaþmasýnýn temelini 1988'e doðru gönüllüler hakkýnda bilgileri içeren bir veritabaný kurarak attý. Bu bilgisayar kayýtlarýndan hareketle 'El Kayda' adlý bir yapýlanma ortaya çýktý. Suud rejimi, cihadý her yere yaymak isteyen bu kiþiden korkmaya baþladý ve 1989'da pasaportuna el konuldu Haziran 1990'da Saddam Kuveyt'e girince Usame bin Ladin, Suudi sýnýrlarýnýn korunmasý görevinin kendisi ve tabanýna verilmesini istedi. Kral Fahd Amerikan askerlerini çaðýrýnca çok öfkelendi; önce Pakistan'a, ardýndan Afganistan ve nihayet Sudan'a gitti. Artýk Pakistan'da istenmeyen ve kendilerine yer arayan binlerce 'cihadcý'yý Sudan ve Yemen'e yerleþtirdi, onlara birçok ülkede iþ buldu ABD'ye karþý ilk cepheyi Somali'de açan ve 1994'te Suud vatandaþlýðýndan çýkarýlan Usame bin Ladin, uzun bir süredir, iktidarý almalarýna epey yardýmcý olduðu Taliban'ýn himayesinde Afganistan'da yaþýyor. ABD'nin, yakalanmasý için 5 milyon dolar ödül koyduðu Usame bin Ladin, hiçbir eylemi açýkça üstlenmiþ deðil, ama hiçbirini kýnamýþ da deðil. Zaten Usame bin Ladin'in adý yapýlandan çok, yapýlacaðý iddia edilen eylemlerle anýlýyor.

LADÝN'ÝN ÜNLÜ FETVASI: 'SÝVÝL YA DA ASKER AMERÝKALILARI VURMAK HER MÜSLÜMAN'A FARZDIR'

23 Þubat 1998'de Londra'da Arapça yayýnlanan El Kudüs el Arabi gazetesinde Þeyh Usame bin Muhammed Bin Ladin, Mýsýr Cihad örgütü lideri Ayman el Zevahiri, Mýsýr Ýslami Cihad örgütü lideri Ebu Yasir Rifa'i Ahmed Taha, Pakistan Cemiyet-ül Ulema yöneticisi Þeyh Mir Hamza ve Bangladeþ Cihad Hareketi lideri Fazlul Rahman'ýn, 'Dünya Ýslam Cephesi' adý altýnda kaleme almýþ olduklarý fetva yayýnlandý. 'Haçlýlara ve Yahudilere karþý cihad' çaðrýsý yapan fetvanýn önemli bölümleri þöyle: "Yedi yýldýr ABD, Ýslam'ýn en mukaddes topraklarýnýn bulunduðu Arap Yarýmadasý'ný iþgal ediyor, zenginliklerini sömürüyor, yöneticileri elinde oynatýyor, halkýný tehdit ediyor, komþularý terörize ediyor ve buradaki üslerini komþu Müslüman ülkelere saldýrý amacýyla kullanýyor. Amerikalýlar yalnýzca ekonomik ve dini nedenlerle Müslümanlara savaþ açmýþ deðiller, ayný zamanda küçük Yahudi devletine hizmet ediyor ve Kudüs'ün iþgali ile orada Müslümanlarýn katlini de gizlemeye çalýþýyorlar. Amerikalýlarýn iþlediði tüm bu suç ve günahlar Allah'a, onun Peygamberine ve Müslümanlara karþý açýk bir savaþ ilanýdýr. Ve Ýslam tarihi boyunca ulema, düþmanýn Müslüman ülkeleri yok etmeye çalýþmasý durumunda cihadýn kiþisel bir farz olduðunda birleþmiþlerdir. Bundan hareketle ve Allah'ýn emrine uygun olarak tüm Müslümanlar için geçerli olmak üzere þu fetvayý çýkartmýþ bulunuyoruz: El Aksa Camii ve Mekke'yi iþgalden kurtarmak ve ordularýný Ýslam topraklarýndan söküp atmak için, -ister sivil, ister asker olsunlar-Amerikalýlarý ve onlarýn müttefiklerini, hangi ülkede mümkünse orada öldürmek, her Müslüman için farzdýr. Biz Allah'ýn rýzasýyla, Allah'a inanan ve onun tarafýndan ödüllendirilmek isteyen her Müslümaný, ele geçirdikleri her yerde ve her zaman Amerikalýlarý öldürmeye ve paralarýna el koymaya çaðýrýyoruz. Ayný zamanda Müslüman alimleri, liderleri, gençleri ve askerleri, ABD þeytanýnýn ordularýna ve þeytanýn iþbirlikçilerine saldýrýlar düzenlemeye; bunlarýn arkalarýndaki güçleri ortaya çýkarmaya ve onlara unutamayacaklarý bir ders vermeye çaðýrýyoruz.

" USAME BÝN LADÝN'ÝN KRONOLOJÝSÝ"

Aralýk 1992: Yemen'deki ABD'li askerleri hedef alan otel bombalama olaylarý.
1993: Somali'de Batýlý güçlere karþý Aidid'e destek verip Mogadiþu'da 18 Amerikalý'nýn öldürülmesi.
Þubat 1993: New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasý.
Ocak 1995: Filipinler'de Papa'ya suikast giriþimi.
1995: Cezayirli Silahlý Ýslami Grubun (GIA) Fransa'ya karþý yürüttüðü savaþ. Haziran 1995: Etiopya'nýn baþkenti Adis Ababa'da Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek'e yönelik suikast giriþimi.
Kasým 1995: Suudi Arabistan'ýn baþkenti Riyad'da beþ ABD'li askerin ölümüne yol açan kamyonla bombalama olayý.
Kasým 1995: 17 kiþinin öldüðü Pakistan'daki Mýsýr Büyükelçiliði'nin bombalanmasý Haziran 1996: Suudi Arabistan'ýn Hobar kentinde 19 Amerikan askerinin ölümüne yol açan patlama.
23 Aðustos 1996: 'Kafirleri kutsal topraklardan kovun' çaðrýsýyla ABD'ye cihad ilan etti.
Þubat 1998: Mýsýr, Bangladeþ ve Pakistanlý birkaç küçük grupla birlikte 'Yahudilere ve Haçlýlara' karþý Uluslararasý Ýslami Cephe'yi kurdu. Kuruluþ bildirgesinde "Her Müslümana, dünyanýn her köþesinde, sivil veya asker Amerikalý öldürmek farzdýr" dendi.
7 Aðustos 1998: Amerikan askerlerinin Kutsal Topraklar'a giriþinin sekizinci yýldönümünde Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçilikleri havaya uçuruldu ve toplam 257 kiþi öldü, 5 bin 500 kiþi yaralandý.
20 Aðustos 1998: ABD misilleme olarak Sudan'da bir fabrikayý ve Afganistan'daki eðitim kamplarýný bombaladý. Usame bin Ladin'in yakalanmasý için 5 milyon dolar ödül kondu.
12 Ekim 2000: Yemen'in Aden limanýnda USS Cole destroyerine yönelik intihar saldýrýsýnda 17 Amerikan denizcisi öldü.
11 Eylül 2001 Ýkiz kulelerin bombalanmasý.

2 Mayýs 2011 tarihinde ABD Baþkaný Barack Obama, Pakistan'ýn baþkenti Ýslamabad yakýnlarýnda Abbottabat'taki karargahýnda Usame Bin Ladin'in öldürüldüðünü açýkladý.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden Mehr Infos